Info - Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica

PONTIFICIO ISTITUTO DI STUDI ARABI E D’ISLAMISTICA
Rev. P. Diego SARRIÓ CUCARELLA, MAfr - Preside
iinfo@pisai.it - preside@pisai.it
Tel. 06-5839.2611
http://www.pisai.it